Vision & Mission

Vision

DKT เป็นองค์กรด้านการตลาดเพื่อสังคมที่ก้าวล้ำด้วยนวัตกรรม และรักการผจญภัยที่จะช่วยปรับปรุงและส่งเสริมคุณภาพที่ดีของชีวิตให้กับผู้คนผ่านการวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด

Mission

ดำเนินธรุกิจด้วยการตลาดเพื่อสังคมแบบสมัยใหม่ มุ่งทำให้คู่รักมีทางเลือกที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับการวางแผนครอบครัว และส่งเสริมรณรงค์การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ HIV/AIDS ให้กับผู้คนและกลุ่มเสี่ยง

งานของ DKT ​

  • นำเสนอและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุมกำเนิดที่มีคุณภาพสูงในราคาย่อมเยาว์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

  • กระจายสินค้าในตลาดและขยายไปในวงกว้างเพื่อให้เกิดความพร้อมในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มประเภทของสินค้าด้านการคุมกำเนิดในประเทศ 

  • สร้างความต้องการ แนะนำสินค้าคุมกำเนิดให้กับกลุ่มเป้าหมายผ่านการประชาสัมพันธ์และโฆษณาส่งเสริมความรู้